Digitālie dati mobilitātes veicināšanai augstākajā izglītībā

[ENG BELOW]


2017. gada 16. novembrī Akadēmiskās informācijas centra Nacionālais Europass centrs organizēja starptautisku konferenci „Digitālie dati mobilitātes veicināšanai augstākajā izglītībā”.

Konferencē tika diskutēts par digitālo studentu datu apmaiņu - Groningenas deklarāciju, kā arī citiem projektiem, kas atbalsta ātru datu apmaiņu studentu mobilitātes veicināšanā. Tulkojums tika nodrošināts angļu un latviešu valodās. Konferenci bija iespēja vērot ikvienam interesentam arī tiešsaistē.

Konferences programma

Fotogrāfijas

Prezentācijas

Viktorjano Hiralts (Victoriano Giralt), Groningenas deklarācijas tīkls, Prezidents, Malagas universitāte, Informācijas direktors (CIO)
Groningenas deklarācija: atbalsts digitālo datu pārvietošanai

Līga Kuzmane, Eiropas Universitāšu tīkls (European University Foundation), Projektu koordinatore
Studentu mobilitātes Eiropā digitālā nākotne 

Matss Lindstets (Mats Lindstedt), CSC Finland, Projektu vadītājs
EMREX projekts studentu mobilitātes veicināšanai

Uldis Sukovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Studiju prorektors
Digitālo datu izmantošana Rīgas Tehniskajā universitātē

Vera Skorobogatova, Galvenais Valsts izglītības novērtēšanas centrs (Glavexpertcentre), Direktore
Izglītības datubāzes – svarīgs rīks ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanā

Gunnars Vahts (Gunnar Vaht), Igaunijas Akadēmiskās atzīšanas informācijas centra vadītājs, Lisabonas atzīšanas konvencijas komitejas prezidents
Digitālo dokumentu atzīšanas iespējas

Nora Jansone-Ratinika, Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore
CV digitalizācija universitātē
On 16 November, 2017 Academic information centre / National Europass centre Latvia hosted international conference „Digital Data for Enhancing Mobility in Higher Education”.

The conference discussed the exchange of digital student data – Groningen declaration, as well as other projects supporting quick exchange of data for enhancing student mobility. Interpretation was ensured from Latvian to English, and vice versa. On the day of the conference all interested had an opportunity to watch conference online.

Conference programme

Photos

Presentations

Victoriano Giralt, Groningen Declaration Network, President, University of Málaga, CIO
Groningen Declaration: Helping Digital Data Move

Līga Kuzmane, European University Foundation, Project Coordinator
Digital Future of Student Mobility in Europe 

Mats Lindstedt, CSC Finland, Project Manager
Supporting Student Mobility with EMREX

Uldis Sukovskis, Riga Technical University, Vice-Rector for Studies
Use of Digital Data at Riga Technical University

Vera Skorobogatova, Main State Center for Education Evaluation (Glavexpertcentre), Director
Educational Databases – Important Tool for the Recognition of Foreign Education

Gunnar Vaht, Head of the Estonian Academic Recognition Information Centre, President of the Lisbon Recognition Convention Committee
Possibilities for Recognition of Digital Documents

Nora Jansone-Ratinika, Rīga Stradiņš University, Director of the Centre for Educational Growth
CV Digitalisation at the University